Thang Máy Hitachi OUG-ON1 Xuất Xứ Thái Lan

Những dòng thang máy xem nhiều

Thang không phòng máy

Mã hiệu OUG-ON1
Tải trọng (kg) 600 ~ 2000
Tốc độ (m/s) 1.0 ~ 2.5
Số điểm dừng tối đa (stops) 36
Hành trình tối đa (m) 120
Từ nhà máy Hitachi tại Thái Lan
Số Điểm Dừng: 36
Tải Trọng: 600 ~ 1600

Đặc điểm nột bật

● : Standard (tiêu chuẩn), ◎ : Option (tùy chọn)
No. Name Description Passenger / Service Bed *1
STT Tên tính năng Miêu tả tính năng thang máy Hitachi Thang khách / Dịch vụ Thang bệnh viện
OPERATING SYSTEMS
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN
1 Simplex collective control This is a fully automatic operation used for a single elevator system. Hall calls in the direction in which the elevator is travelling are responded to sequentially and when all calls in that direction are cleared, calls in the opposite direction are responded to. When there are no more calls, the elevator will stop at the last floor served.
Điều khiển đơn Đây là một hoạt động hoàn toàn tự động được sử dụng cho một hệ thống thang máy đơn. Cuộc gọi tại sảnh theo hướng mà thang máy đang di chuyển được trả lời tuần tự và khi tất cả các cuộc gọi theo hướng đó bị xóa, các cuộc gọi theo hướng ngược lại sẽ được trả lời. Khi không còn cuộc gọi nào nữa, thang máy sẽ dừng ở tầng cuối cùng được phục vụ.
2 Duplex collective control This is a fully automatic operation used for a two-elevator system. Hall calls are responded to by whichever elevator that can serve the hall call faster. When there are no more calls, one of the elevators will stand by at the stand by floor while the other elevator will stay at the last floor served.
Điều khiển đôi Đây là một hoạt động hoàn toàn tự động được sử dụng cho một hệ thống hai thang máy. Cuộc gọi hội trường được đáp ứng bởi bất kỳ thang máy nào có thể phục vụ cuộc gọi tại sảnh nhanh hơn. Khi không còn cuộc gọi nào nữa, một trong các thang máy sẽ đứng ở chân sàn trong khi thang máy khác sẽ ở tầng cuối cùng được phục vụ.
3 Group control

 

Điều khiển nhóm

FI-10 This is a simplified group control system used to operate three or four elevators. The system provides a control to assign the elevator car closed to the floor where a new hall call is registered.
Đây là một hệ thống điều khiển nhóm đơn giản được sử dụng để vận hành ba (3) hoặc bốn (4) thang máy. Hệ thống cung cấp một điều khiển để chỉ định cabin di chuyển tiến gần lại tầng, nơi một cuộc gọi ngoài sảnh mới được đăng ký.
4 FI-100 This is a group control system used to operate three to six elevators in a medium-sized building. This control system uses “reference-trajectory control”, which is based on the theory used in the highest model of the “future reference-trajectory control”.
Đây là một hệ thống điều khiển nhóm được sử dụng để vận hành ba đến sáu thang máy trong một tòa nhà cỡ trung bình. Hệ thống điều khiển này sử dụng thuật toán “kiểm soát quỹ đạo tham chiếu”, dựa trên lý thuyết được sử dụng trong mô hình cao nhất của thuật toán “kiểm soát quỹ đạo tham chiếu trong tương lai “.
SERVICE FUNCTIONS
CÁC TÍNH NĂNG DỊCH VỤ
1 Automatic return function After all the calls have been served, the elevator will return to the stand by floor for stand by. ◎ *2 ◎ *2
Chức năng trả về tự động Sau khi tất cả các cuộc gọi đã được phục vụ, thang máy sẽ trở lại tầng đã chỉ định trước để đợi sẵn.
2 Attendant operation For this system, the stop floor is manually set by an attendant, such as in a department store.
Chức năng thủ công. Đối với hệ thống này, tầng dừng được thiết lập thủ công bởi một nhân viên, chẳng hạn như trong một cửa hàng bách hóa.
3 Independent operation This operation system is used when there is a need to serve special passengers. Under this operation, all hall calls are disabled for the elevator and it is reserved for exclusive use of the special passengers.
Hoạt động độc lập Hệ thống vận hành này được sử dụng khi có nhu cầu phục vụ hành khách đặc biệt. Trong hoạt động này, tất cả các cuộc gọi ngoài sảnh đều bị vô hiệu hóa đối với thang máy và được dành riêng để sử dụng riêng cho hành khách đặc biệt.
4 Parking operation The elevator can be parked at the parking floor by a key switch. ◎ *3 ◎ *3
Hoạt động đậu xe cabin Thang máy có thể dừng ở tầng đã thiết lập trước bằng công tắc khóa.
5 Rush-hour schedule operation All the elevators will automatically return to the stand by floor, after serving the last call during this preset rush-hour timing.
Hoạt động chuẩn bị cho giờ cao điểm Tất cả các thang máy sẽ tự động quay lại chờ sẵn ở tầng chỉ định, sau khi đã ưu tiên thực hiện cuộc gọi cuối cùng trong giờ cao điểm đã được thiết định trước.
6 Separated simplex operation When duplex collective control or group control is used, a selector switch on the control panel is used to switch between parallel operation and independent operation.
Hoạt động tách đơn vận hành 01 thang. Khi cần tách riêng thang đối với hệ thống sử dụng điều khiển tập hợp song song hoặc điều khiển nhóm, một công tắc trên bảng điều khiển được sử dụng để chuyển đổi giữa hoạt động song song và hoạt động độc lập.
7 Interphone system An interphone system is provided for emergency communication between the elevator and the master unit in the supervisory panel, etc.
Hệ thống đàm thoại bên trong thang Hệ thống đàm thoại được cung cấp để liên lạc khẩn cấp giữa thang máy và thiết bị chính trong bảng giám sát, v.v.
8 Floor lock-out operation Specific service floors can be locked-out by activating a switch.
Hoạt động khóa sàn Các tầng dịch vụ cụ thể có thể bị khóa bằng cách kích hoạt công tắc.
9 Temporary call registration of certain restricted floor By inputting a pre-programmed code using the car operating board floor buttons, passengers can gain access to certain restricted floors.
Đăng ký cuộc gọi tạm thời của một số tầng giới hạn nhất định Bằng cách nhập mã được lập trình trước bằng cách sử dụng các nút gọi tầng trên bảng điều khiển trong cabin, hành khách có thể truy cập vào một số tầng bị hạn chế nhất định.
10 Door nudging operation When the door has been open for a certain period of time, a buzzer sounds and the door forcibly closes.
Hoạt động đóng cửa chủ động Khi cánh cửa đã mở trong một khoảng thời gian nhất định, tiếng còi phát ra và cánh cửa đóng lại.
SAFETY FUNCTIONS
CÁC TÍNH NĂNG AN TOÀN
1 Abnormal speed protection function In the event that the elevator is moving downwards at an abnormally high speed, the brakes will be automatically engaged and the elevator will cease operation.
Chức năng bảo vệ vượt tốc đột ngột Trong trường hợp thang máy đang di chuyển xuống ở tốc độ cao bất thường, hệ thống phanh sẽ tự động hoạt động và thang máy sẽ ngừng hoạt động.
2 Out of door-open zone alarm In the event that the elevator stops out of the door-open zone of a selected floor, doors will not open, and an alarm will be sound in the elevator.
Chuông báo dừng lệch tầng, cabin dừng sai vị trí mở cửa Trong trường hợp thang máy dừng ngoài khu vực mở cửa của một tầng được chọn, cửa sẽ không mở và chuông báo sẽ phát ra âm thanh trong thang máy.
3 Rescue operation When the elevator stops out of the door-open zone, it will move to the nearest floor at slow speed to release passengers.
Hoạt động cứu hộ tự động Khi thang máy dừng lại ngoài khu vực mở cửa, nó sẽ di chuyển đến tầng gần nhất với tốc độ chậm để giải phóng hành khách.
4 Door safety return system In the event of door overload, such as when passengers get their fingers, hands or personal belongings caught in the door, this system automatically senses this and either re-closes or re-opens the doors to prevent injury.
Hệ thống cửa phản xạ an toàn Trong trường lực đóng cửa lớn hơn mức thiết định cho phép, chẳng hạn như khi hành khách có ngón tay, bàn tay hoặc đồ dùng cá nhân bị kẹt trong cửa, hệ thống này sẽ tự động cảm nhận điều này và đóng lại hoặc mở lại cửa để ngăn ngừa thương tích.
5 Micro-leveling Automatic correction of elevator landing level when there is a level difference between car and floor.
Điều chỉnh dừng lệch tầng Tự động hiệu chỉnh thang máy dừng đúng vị trí khi có sự sai lệch vị trí giữa gờ cabin (car sill) và gờ tầng (land sill)
6 Car emergency lighting In the event of a power failure, an emergency light inside the elevator will be automatically activated.
Chiếu sáng khẩn cấp trong cabin. Trong trường hợp mất điện, đèn khẩn cấp bên trong thang máy sẽ được kích hoạt tự động.
7 Emergency battery In the event of a power failure, this emergency supply allows the operation of a light, fan and alarm bell.
Pin dự phòng khẩn cấp. Trong trường hợp mất điện, nguồn cấp cứu khẩn cấp này cho phép vận hành đèn báo, quạt và chuông báo động.
8 Multi-beam door sensor In the event that the beam paths are obstructed, this sensor, installed at the edge of the doors, will keep the doors open.
Mành tia hồng ngoại đa điểm Trong trường hợp các tia hồng ngoại bị cắt ngang, thì cảm biến gắn tại cạnh cửa này sẽ giữ cho cửa mở, đảm bảo cửa không va chạm với hành khách.
9 Door signal with multi-beam door sensor In addition to the multi-beam door sensor, the safety shoe is equipped with a signal that indicates when the doors are starting to close. (2PCO : Both side, 2S2P : One side)
Tín hiệu cửa (đèn xi nhan) kết hợp với mành tia hồng ngoại. Ngoài mành tia hồng ngoại, thanh an toàn được trang bị đèn xi nhan tín hiệu cho biết thời điểm cửa bắt đầu đóng. (2PCO: Cả hai bên, 2S2P: Một bên)
10 Door safety edge Mechanical safety units are installed on both sides(2PCO) or one side(2S2P) of the elevator doors. In the event of passengers coming into contact with the safety edges of closing doors, the doors will immediately reopen.
Thanh an toàn cửa Các thanh an toàn cơ khí được lắp đặt ở cả hai bên (2PCO) hoặc một bên (2S2P) của cửa thang máy. Trong trường hợp hành khách tiếp xúc với các cạnh an toàn của cửa đóng, cửa sẽ ngay lập tức mở lại.
*1 Bed type: Available for Thailand, Myanmar, Cambodia, Laos, the Philippines, Vietnam, Macau, Indonesia and Saudi Arabia.
* 1 Loại thang bệnh viện: Có sẵn cho Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Lào, Philippines, Việt Nam, Ma Cao, Indonesia và Ả Rập Xê Út.
*2 Included in the standard configuration when duplex collective control or group control are selected.
* 2 Bao gồm trong cấu hình tiêu chuẩn khi điều khiển tập hợp song công hoặc điều khiển nhóm được chọn.
*3 Included in the standard specifications for Thailand, Laos, Myanmar, and Cambodia.
* 3 Bao gồm trong các thông số kỹ thuật tiêu chuẩn cho Thái Lan, Lào, Myanmar và Campuchia.

Sàn (Floors)

* 1 Các thiết kế này không tương thích với tiêu chuẩn thang máy EN81-20 / 50, nhưng chúng có thể được sử dụng nếu khách hàng đồng ý.

Lưu ý: Cũng có thể sử dụng vật liệu sàn do khách hàng cung cấp.


*1 SUS430(Tiêu chuẩn), SUS304(Tùy chọn mở rộng)
*2 LPS không tương thích với tiêu chuẩn EN81-20/50, nhưng bạn có thể sử dụng nếu khách hàng đồng ý.
Lưu ý: Các màu được in trong danh mục có thể hơi khác so với màu thực tế.

Hiển thị LCD giúp dễ dàng tìm thấy thông tin cần thiết.
Một bảng hiển thị trong cabin với màn hình LCD màu 8.4 inch. Màn hình LCD với góc rộng giúp cải thiện khả năng hiển thị. Nó hiển thị các dấu hiệu của trạng thái hoạt động, đặc biệt trong các trường hợp khẩn cấp như động đất, cúp điện…màn hình LCD sẽ hiển thị một cách trực quan giúp người dùng nhận biết các sự cố rõ ràng.

 

Các bảng điều khiển vận hành trong cabin (Car operating panels)

Các bảng điều khiển phụ nằm ngang trong cabin (Horizontal operating panels)

Các kiểu nút bấm (Car button types)
Thiết kế nút bấm
Một loạt các nút hài hòa với các thiết kế xây dựng khác nhau.


Các kiểu nút bấm trong cabin

*1 Display indications regarding operation during earthquakes, etc., require that the corresponding functions be installed.

*2 Ilustrations colors are only applicable for stainless steel hairline buttons.

Đèn báo tại sảnh (Hall Lanterns)

Bảng hiển thị tại sảnh (Hall Indicators)

Bảng gọi tại sảnh (Hall Calling Panel)

Hiển thị trên khung cửa (Horizontal Indicators)

Các kiểu nút bấm (Hall button types)
Thiết kế nút bấm
Một loạt các nút hài hòa với các thiết kế xây dựng khác nhau.

Các kiểu nút bấm tại sảnh

*1 Stainless steel non-directional hairline cover is available (Option). Lantern illumination color can be changed to white.

*2 Display indications regarding operation during earthquakes, etc., require that the corresponding functions be installed.

*3 LCD back light can be changed to black or blue.

*4 Illustrations colors are only applicable for stainless steel hairline buttons.

 

Các thiết kế trần thang (Ceiling Design)
Bằng cách sử dụng vật liệu lụa in (silk screening) lên trần của SL-11 và DX-101, Hitachi tạo ra các kiểu trần thang máy của bạn hài hòa với thiết kế của tòa nhà.

SL-11 *1
SL-11-Oriental mosaic SL-11-Cube SL-11-Kaleidoscope
DX-101 *1
DX-101-Lattice DX-101-Geometric star DX-101-Arabesque

*1 Những kiểu trần này không tương thích với tiêu chuẩn thang máy EN81-20/50, nhưng chúng ta có thể sử dụng nếu khách hàng đồng ý.

Thiết kế trần tiêu chuẩn

Thiết kế mở rộng

*1 These ceilings are not compliant with EN81-20/50, but they can be used if the customer agrees.

*2 For some car sizes there are two milky white acrylic options.

Lưu ý: Cũng có thể sử dụng vật liệu trần do khách hàng cung cấp và lắp đặt.
Lưu ý: Tùy thuộc vào các quy định hiện hành, có thể yêu cầu cửa sập cứu hộ khẩn cấp trên nóc cabin.

Thiết kế trần cao cấp

*1 Những kiểu trần này không tương thích với tiêu chuẩn thang máy EN81-20/50, nhưng chúng ta có thể sử dụng nếu khách hàng đồng ý.

Lưu ý: Cũng có thể sử dụng vật liệu trần do khách hàng cung cấp và lắp đặt.
Lưu ý: Tùy thuộc vào các quy định hiện hành, có thể yêu cầu cửa sập cứu hộ khẩn cấp trên nóc cabin.

Tay vịn trong cabin thang máy

Lưu ý: Minh họa cho thấy các chế độ xem mô phỏng của thiết kế tay vịn. Độ sáng và màu sắc chiếu sáng thực tế có thể khác nhau.

Chọn từ một loạt các tùy chọn thiết kế để tạo giao diện thang máy phù hợp với tòa nhà của bạn.

 Thang Máy Hitachi OUG-ON1 Xuất Xứ Thái Lan

Thiết kế thang máy cho văn phòng Specifications
Thiết kế thang máy cho văn phòng Ceiling  (SL-11-Kaleidoscope ) *1
Ceiling Decorated steel (Minamo white)
Car door Decorated steel (Minamo white)
Front return Stainless steel mirror
Floor Vinyl tile (GA202) *1
Indicator LCD (8.4 inches)
Car operating panel Stainless steel hairline
*1These ceilings and tiles are not compliant with EN81-20/50, but they can be used if the customer agrees. 

 

Thiết kế thang máy tòa nhà thương mại Specifications
Thiết kế thang máy cho văn phòng Ceiling  (SL-11-Kaleidoscope ) *1
Ceiling Decorated steel (Minamo white)
Car door Decorated steel (Minamo white)
Front return Stainless steel mirror
Floor Vinyl tile (GA202) *1
Indicator LCD (8.4 inches)
Car operating panel Stainless steel hairline
*1These ceilings and tiles are not compliant with EN81-20/50, but they can be used if the customer agrees. 

 

Thiết kế thang máy tòa nhà chung cư Specifications
Thiết kế thang máy cho văn phòng Ceiling  (SL-11-Kaleidoscope ) *1
Ceiling Decorated steel (Minamo white)
Car door Decorated steel (Minamo white)
Front return Stainless steel mirror
Floor Vinyl tile (GA202) *1
Indicator LCD (8.4 inches)
Car operating panel Stainless steel hairline
*1These ceilings and tiles are not compliant with EN81-20/50, but they can be used if the customer agrees. 

 

Thiết kế thang máy khách sạn Specifications
Thiết kế thang máy cho văn phòng Ceiling  (SL-11-Kaleidoscope ) *1
Ceiling Decorated steel (Minamo white)
Car door Decorated steel (Minamo white)
Front return Stainless steel mirror
Floor Vinyl tile (GA202) *1
Indicator LCD (8.4 inches)
Car operating panel Stainless steel hairline
*1These ceilings and tiles are not compliant with EN81-20/50, but they can be used if the customer agrees. 

 

Thiết kế thang máy khách sạn Specifications
Thiết kế thang máy cho văn phòng Ceiling  (SL-11-Kaleidoscope ) *1
Ceiling Decorated steel (Minamo white)
Car door Decorated steel (Minamo white)
Front return Stainless steel mirror
Floor Vinyl tile (GA202) *1
Indicator LCD (8.4 inches)
Car operating panel Stainless steel hairline
*1These ceilings and tiles are not compliant with EN81-20/50, but they can be used if the customer agrees. 

 

Thiết kế thang máy cho văn phòng Specifications
Thiết kế thang máy cho văn phòng Ceiling  (SL-11-Kaleidoscope ) *1
Ceiling Decorated steel (Minamo white)
Car door Decorated steel (Minamo white)
Front return Stainless steel mirror
Floor Vinyl tile (GA202) *1
Indicator LCD (8.4 inches)
Car operating panel Stainless steel hairline
*1These ceilings and tiles are not compliant with EN81-20/50, but they can be used if the customer agrees.